• Slideshow
  • Slideshow
Home
Welkom op de site van Groen Goed

Groen Goed is binnen de gemeente Oost Gelre actief in het buitengebied van de dorpen: Harreveld, Lichtenvoorde, Lievelde, Marienvelde en Zieuwent. Momenteel (februari 2020) telt de vereniging ca. 100 leden. Dit zijn zowel agrariers als particulieren die ofwel gebruik maken van de diensten van Groen Goed of de vereniging een warm hart toedragen.

Een ANV (Agrarische NatuurVereniging) heeft als doel een bijdrage te leveren aan het instandhouden, beheren en versterken van ons agrarische cultuurlandschap. In ons werkgebied kunnen we diverse landschapstypen onderscheiden die elk hun typische kenmerkende eigenschappen hebben.

Zo is er het eeuwenoude kleinschalige kampen en/of essen landschap op de hoger gelegen delen rondom Harreveld, Lievelde en Zieuwent met de natuurlijk kronkelende structuur van wegen, waterlopen en landschapselementen (in de vorm van houtwallen en singels).

 

Brongebied Lievelderbeek nabij Loreto / Grolsedijk in Lievelde

Dit in schril contrast met de zogenaamde jonge ontginningen met de typische rechte wegen en kavelstructuur waar de hand van de mens die dit landschap gemaakt heeft duidelijk zichtbaar is. In de naamgeving kun je dit vaak terug vinden door gebieden die aangeduid worden als: Het Broek of Het Brook, Het Lievelder Veld, Het Koekenveld de Harreveldse Heide. Deze gebieden zijn een eeuw geleden pas ontgonnen en in (landbouw) cultuurgebracht door de uitvinding van de kunstmest, de werkverschaffing in de jaren 30 van de vorige eeuw waardoor de afwatering verbeterd werd (Baakse Beek en Veengoot) en nog wat later in de tijd de opkomende mechanisatie (tractoren en landbouwmachines) en uiteindelijk in de jaren 70 en 80 diverse ruilverkavelingen.

Zonder al deze ingrepen waren dit voorheen schrale, droge of juist extreem natte gronden waar je als agrarier weinig mee kon. Al deze eigenschappen leidden destijds echter tot een grote mate van biodiversiteit alleen waren we ons daar toen niet van bewust. De laatste decennia zien we echter dat deze soortenrijkdom, door allerlei economische en maatschappelijke invloeden, ernstig onder druk staat.

Hier ligt ook het ontstaan en huidige bestaanrecht van Groen Goed aan ten grondslag. Heden ten dage zijn er allerlei regelingen en vergoeding die er aan bijdragen om landschap en biodiversiteit te versterken. Vanouds is de landbouw de beheerder van het buitengebied en heeft deze hierdoor ook een grote bijdrage geleverd aan ons huidige (coulissen) landschap. Maar door de schaalvergroting en monocultures van gras, mais en soms aardappelteelt is de verscheidenheid aan gewassen die geteeld worden drastisch afgenomen.

Agrariërs en streekbewoners in de gemeente Lichtenvoorde en omgeving zelf verantwoordelijk te laten zijn voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in relatie met een duurzame en economische landbouwontwikkeling.

 

 

Word lid van VAN Groen Goed lid van VAN Groen Goed